Európai Unió által finanszírozott projektjeink

Tagszervezetek

 • Az ÁGOTA® Alapítványt (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) 2002. március 14-én jegyezte be a Csongrád Megyei Bíróság. A bejegyzést megelőzően azonban már közel 6 éve végezte tevékenységét az alapítvány előfutára, az ÁGOTA® önkéntes csoportja.

 • Összefogja ernyőszervezetként az Egerben működő kulturális és művelődési egyesületeket, jelenleg 52 tagszervezete van. Az egykori Megyei Művelődési Központ épületében székel, ahol az egyes civil szervezetek nyitva tartanak és programjaikat szervezik. A Bartakovics Egyesület az Egri Kulturális és Művelődési Központnak tagintézménye.

 • Családok segítése gyermekvállalás, munkahely, tanulás kapcsolatában Lajosmizsén és a Dél-alföldi régióban.

   

 • Az Alapítvány alapítástól kezdve, 1999 óta folyamatosan végzi mind az ifjúság, mind a felnőtt lakosság és a civil szervezetek körében megkezdett prevenciós és szakszolgálati tevékenységét.

  Mint kiemelten közhasznú szervezet elsősorban a hátrányos helyzetű csoportokat és az ezen célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek és szociális intézmények tevékenységeit támogattuk.

 • Az EFRA-t – a Főegyházmegyei Ifjúsági Irodával együtt – 2001-ben alapította dr. Seregély István érsek azzal a céllal, hogy felkarolja, támogassa, illetve koordinálja az Egri Főegyházmegyében a különböző katolikus ifjúsági programokat.

  Ezen kívül az Alapítványnak/Irodának fontos feladata még a saját programok szervezése, az országos ifjúsági szervezetekkel való együttműködés fejlesztése, illetve az információ-áramoltatás a régióhoz tartozó ifjúság felé.

 • A magyarországi és határon túli magyar fiatalokkal és felnőttekkel (kiemelten fiatal felnőttekkel) foglalkozó szervezetek nevelési-oktatási szakmai munkájának segítése és koordinálása, ifjúsági és civil érdekképviseleti tevékenységük elősegítése, működésük támogatása, állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése.

 • A Faludi Ferenc Akadémia a jezsuita rend felnőttképzési intézete, a Párbeszéd Háza központi intézménye. 1994 óta a hit, a kultúra-kommunikáció, valamint a társadalmi igazságosság területén folytat tudományos és evangelizációs tevékenységet. Előadásai, kommunikációs és médiatevékenységei, filmes képzései, társadalomtudományi elemző műhelyei a kultúra formálóival: alkotókkal, kutatókkal és értelmiségiekkel való párbeszéd kialakítását tekintik feladatuknak.

 • Segíteni kívánják a Bács-Kiskun megyében élő vagy tanulmányokat folytató, valamint Bács-Kiskun megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésében, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarándokutak megszrvezésében. Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében. Segíti az ifjúságpasztorációs feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását. Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését.

 • A KALOT-ról, mint átfogó témáról röviden csak képeket lehet felvillantani. Azt, amit a KALOT működésének első 10 évében dolgozott és utána negyven évig szenvedett pár sorban elmondani nem lehet.

  A KALOT úgy kezdődött el P. Kerkai Jenő verbuválásában, hogy lelkigyakorlatra hívott két kiszemelt munkatársat és azt mondta nekik "Jöjjenek, segítsenek nekem felemelni a magyar népet!". Ez volt mindig az ő verbuváló mondata. Hozzátartozik a történethez, hogy P. Kerkai akkor fejezte be tanulmányait és a szegedi egyházmegyeközi szemináriumban kapott teljes napot kitöltő beosztást. Azzal a munkával, melyre munkatársakat toborzott ő maga csak hétvégeken tudott foglalkozni.

 • A KEFE 1990-ben országos működésű civil szervezetként alakult Szegeden. Alapvető feladata a katolikus egyetemisták és főiskolások összefogása, és számukra programok szervezése. Célja a társadalomért felelős értelmiségi identitás kialakítása, az eljövendő keresztény értelmiségi réteg szellemi és kulturális fejlődésének elősegítése. Elsősorban azoknak a feladatoknak az elvégzésére vállalkozunk, melyek nem tartoznak a bensőséges kiscsoportok, lelkiségi mozgalmak hatáskörébe.

 • Közéleti síkon a katolikus világnézet és értékrend megjelenítése, az emberi közösség és szolidaritás felvállalása. A katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete.

   

 •  

   

   

 • Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük.

  A Parázs Pasztorális Központ Ifjúsági- és Családpasztorációs Központ, és Kateketikai Irodaként működik.

 • Segíteni az ifjúságot keresztényi nevelésében, krisztusi életének fejlődésében. Segíteni hittancsoportok létrejöttét, támogatni azok munkáját. Hittan- táborok szervezése. Bátorítani a fiatalokat a helyi keresztény közösség életébe való bekapcsolódásban. Támogatni minden olyan programot, rendezvényt, ahol a keresztény közösség érdekei ezt megkívánják. Olyan ifjúság kinevelése, amely alapját képezi egy keresztény szellemű Magyar Társadalom létrejöttének. Továbbá nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak védelme.

 • A Keresztény Munkásifjú Mozgalom - KMM-JOC munkás-, vagy munkás életre készülő fiatalok közösségeinek egyesülete. A mozgalom 2002. február 10-én, az alakuló közgyűlésen jött létre.

  A Mozgalom tagja lehet minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező csoport, amely a Mozgalom célkitűzéseivel azonosul, kész a Mozgalom célkitűzéseiért tevékenykedni.

  Munkamódszerünk a csoportfoglalkozásokon a Joseph Cardijntól (az első JOC csoport alapítójától) örökölt LÁSS-ÍTÉLJ-CSELEKEDJ módszer. (Az Életfelülvizsgálat módszere).

 • Az Egyesület 1995-ben alakult Budapesten, de Romániában is működő tagszervezete van. Az Egyesület fő tevékenysége magyar és külföldi felnőttképzési, önismereti programok szervezése. Kurzusainak fő témája a nők életminőségének javítása, támogatás nyújtása tudatos döntéseik meghozatalában. Ezen túl abban segíti a nőket, hogy a világban, a szűkebb környezetükben elfoglalt helyüket értékelni tudják.

   

 • Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni.

 • Nyitott lelkigyakorlatos programok.

   

 • Képzések

 • Ifjúság nevelése. Programok.

   

 • A „Nagyító” személyiség- és közösségfejlesztő program, amiben az oktatás, a nevelés, a kompetenciafejlesztés értékközvetítéssel együtt érvényesül.

  Küldetésünk:

  Tudatosan és felelősen végzünk személyiség- és közösségfejlesztést az ifjúság hasznára és a nagyítósok örömére, épülésére, valamint szakmai műhelyt teremtünk az ifjúságsegítők számára magyarlakta területeken alázattal Isten dicsőségére.

 • Az iroda célja a katolikus, református és evangélikus ifjúsági munka közös területeinek segítése információgyűjtéssel, szervezéssel, kiadványokkal, források felkutatásával, továbbá a különböző köztestületekbe, tanácsokba delegált egyházi képviselők munkájának segítése. Hívő és nem hívő érdeklődők számára információt nyújtani az egyházak ifjúsági munkájáról, a közösségek életéről, és ilyen módon kapcsolópontokat kialakítani a rendkívül gazdag egyházi ifjúsági-munka tapasztalatok felé. A három egyház közös ifjúsági programjainak, istentiszteleteinek szervezése, információs kiadványok kiadása, ifjúsági vezetőképző kurzusok indítása, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a szociális segítő szolgálatok tevékenységének elősegítése önkéntes munka szervezésével. Valamint az egyházakhoz tartozó ifjúság érték- és érdekképviselete, közéleti szerepvállalásának segítése.

   

 • Képzések.

 • A Kájoni János Ferences Házban működő "Gondviselés Háza" idősek napközi otthona és klubja fenntartásában, valamint a hozzá kapcsolódó szociális ellátó tevékenységben közreműködés és támogatás. A Kájoni János Ferences Házban működő "Testvérkék" óvoda fenntartásában közreműködés és támogatás. A kájoni János Ferences Ház helyszinét vagy tevékenységét érintő kulturális programok szervezése, támogatása. Diák és tömegsport események rendezése és szervezése. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a fent megfogalmazott alapítványi célokat elősegíti, nem ellentétes a jogszabályokkal és a keresztény erkölcsiséggel.

 • Képzések.

   

 • Ifjúság nevelés. Képzések.

   

 • Hitoktatás - Közművelődés elősegítése, - Ifjúság keresztény életre nevelése, - Egyleti munka elősegítése, - Cserkészet támogatása, - Szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése.

   

 • A Szent János Továbbképző Központot és Lelkigyakorlatos Házat dr. Seregély István egri érsek alapította 1995-ben. Az Intézmény Eger történelmi belvárosában fekszik, egy épületegységet alkotva a Hittudományi Főiskolával és az Érseki Szemináriummal. Az Intézmény elsődleges célja: a régió lelki és szakmai felnőttképzése. Emellett a Továbbképző Központ szolgálni kívánja az egész Magyar Katolikus Egyház megújulását, a keresztény kultúra és erkölcs megismertetését, valamint keresztény szellemiségű közéleti célokat.

 • Egyesületünk célja az egyházmegye területén élő fiatalok, az itt működő ifjúsági közösségek összefogása, találkozási lehetőségek biztosítása a közösségek számára, továbbá a katolikus ifjúság értékeinek és érdekeinek képviselete, védelme. Ennek érdekében elősegítjük helyi ifjúsági közösségek létrehozását, illetve a működők meg­erősödését, segítséget nyújtunk a helyi csoportok közötti kapcsolatok kialakulásában, összegyűjtjük és továbbítjuk az információkat különböző országos, regionális és helyi programokról, pályázati lehetőségekről, az ifjúságot érintő kezdeményezé­sekről egyházmegyénk fiataljainak, egyházmegyei és kistérségei találkozókat, táborokat, közösségi, kulturális és sportrendezvényeket szervezünk  és támogatunk.

   

 • A Talentum Alapítvány küldetése, a Dél-alföldi régióban tevékenykedő önkéntesek és civil szervezetek munkájának segítése képzésekkel, tanácsadással, illetve önkénteseknek és önkénteseket fogadó szervezeteknek biztosított szolgáltatásokkal. Szervezetünk alapvetően két  területen fejti ki tevékenységét: képzési, fejlesztési szolgáltatásokat nyújt civil szervezetek munkatársainak, valamint működteti a Csongrád Megyei Önkéntes Centrumot, azzal a céllal, hogy a társadalom tagjait önkéntességre, társadalmi felelősségvállalásra motiválja.

Projektjeink honlapjai

 

Vitalitás    tarsadalomformalas logo                          ponttekellesz logo xxxx       noi szervezet logo          logo forum            A KIFE Régi Honlapja

 

Eseménynaptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Támogatóink

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Együttműködési Alap

Tempus Közalapítvány

Széchenyi Terv